NEWS

ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്........ ..............ദിനാചരണം മുന്കൂനട്ടി ആലോചിച്ച് ബി ആര് സി തലതില് നടത്തേണ്ടതാണ്. ..............സയന്തനവേദി പുനരരംമ്പിക്കെണ്ടാതാണ്.

Saturday, 22 October 2016


]m\qÀ _n BÀ kn
sF C Un kn þ {Sm³kvt]mÀ«v / FkvtImÀ«v [\-k-lmb hnX-cWw

21 HIvtSm-_À 2016


2016-þ17 hÀj-¯n ]m\qÀ _n BÀ kn ]cn-[n-bnse {]tXyI ]cn-K-W\ AÀln-¡p¶ Ip«n-IÄ¡m-bp-ff bm{Xm-ku-I-cy-[-\-k-lmbhnX-cWw 2016 HIvtSm-_À 21 \v shf-fn-bmgvN 10 aWn¡v _n BÀ kn lmfn sh¨v \S-¶p. XZ-h-k-c-¯n sImf-h-ÃqÀ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ F³ Fkv Fkv bqWnäv kvt]m¬kÀ sN¿p¶ `n¶-ti-jn-bp-ff Ip«n-I-fpsS ^nkn-tbm-sX-dm-¸n-¡mbn \ÂIp¶ [\-k-lm-b-¯nsâ c­mw L« ssIam-ähpw \S-¶p.
       F C H {io.-kn.-sI.-kp-\nÂIp-amÀ A[y-£X hln¨ NS-§v ]m\qÀ \K-c-k`m sshkv sNbÀam³ {io.-Fw.-sI.-]-ß-\m-`³ DZvLm-S\w sNbvXp. sImf-h-ÃqÀ lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ F³FkvFkv bqWnäv \ÂIp¶ [\-k-lmbw _n ]n H {ioa-Xn.-d-lm\ ImZÀ Gäp hm§n. NS-§n _n ]n H kzmK-Xw ]d-ªp.\K-c-k`m Iu¬kn-eÀ ]n.-]n.-ssk-\-_, PnFÂ]nFkv ]m\qÀ F¨v Fw kpIp-am-c³ amÌÀ F¶n-hÀ Biw-k-bÀ¸n¨v kwkm-cn-¨p. dntkmgvkv So¨À sI.-hn.-{]-k-¶-Ip-amcn ]²Xn hni-Zo-I-cWw \S-¯n. dntkmgvkv So¨À eX.sI \µn-bÀ¸n¨p kwkm-cn-¨p.
       [\-k-lm-b-¯n\v AÀl-cmb 30 Ip«n-Ifpw Ah-cpsS c£n-Xm-¡fpw NS-§n kw_-Ôn-¨p.No comments:

Post a Comment